Verwerken
Waren close

Waren Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen jou en Waren B.V. Wij verzoeken u dit document aandachtig door te lezen. Door op 'Akkoord' te klikken geeft u aan deze algemene voorwaarden te hebben begrepen en deze te aanvaarden.

Laatst bijgewerkt: 07 april 2021

Artikel 1: Definities

Waren B.V.:82129452

Platform:de Website, apps, tools en andere apparaten van Waren en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Website:De website zoals die wordt onderhouden door Waren onder de URL: https://www.waren.nl inclusief subdomeinen.

Gebruiker:een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een gebruik maakt van de Service en/of het Platform. De Gebruiker kan een Verkoper en/of Koper zijn. Waar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt gesproken van 'zijn', wordt tevens 'haar' bedoeld.

Account:het account dat de Gebruiker op het Platform heeft aangemaakt, dat persoonlijk is voor de Gebruiker via zijn inloggegevens.

Artikel(en): alle tweedehands producten waarvan Waren kenbaar heeft gemaakt dat deze kunnen worden aangeboden op het Platform.

Verkoper:iedere natuurlijke persoon die via zijn Account Artikelen aanbiedt en verkoopt op het Platform.

Koper: iedere natuurlijke persoon die via zijn Account Artikelen via het Platform aanschaft.

Service:de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Waren worden aangeboden aan de Gebruiker, onder meer bestaande uit het publiceren van Artikelen, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten en het faciliteren van transacties.

Test:De ontwikkelde testsoftware van Waren waarmee Artikelen via de smartphone applicatie van Waren worden getest op hun werkzaamheid.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. De Gebruiksvoorwaarde zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform en op de Service van Waren. Waren biedt haar diensten aan onder de voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert.

2. Door gebruik te maken van het Platform en/of de Service van Waren gaat de Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden ofwel Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3: Het Account

1. Om gebruik te kunnen maken van de Service en/of het Platform van Waren dient de Gebruiker een persoonsgebonden Account aan te maken. De Gebruiker registreert zich met zijn e-mailadres en kiest vervolgens een wachtwoord. Deze inloggegevens houdt de Gebruiker geheim en draagt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling het Account door een derde te laten gebruiken en de Gebruiker is daar dan ook niet voor gerechtigd. Ook hier is de Gebruiker zelf verantwoordelijk.

2. De Service van Waren is enkel toegankelijk voor minderjarigen Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

3. Bij het aanmaken van het Account bevestigt Gebruiker enkel accurate informatie te verschaffen en draagt daar zelf de verantwoordelijkheid voor. De Gebruiker verplicht zich informatie op de Website die niet meer relevant of gewijzigd is zo snel mogelijk bij te werken. Onder deze informatie valt mede uitstaande Artikelen en/of biedingen.

4. Waren is ten alle tijden gerechtigd het Account van een Gebruiker te blokkeren of te verwijderen bijvoorbeeld in geval van verdenking van fraude, wanneer in strijd wordt gehandeld met de Gebruiksvoorwaarden of wanneer naar oordeel van Waren het Account schade kan brengen aan het Platform en/of de goede naam van Waren. Wanneer het Account is gekoppeld aan een bankrekeningnummer dat gekoppeld is aan een reeds geblokkeerd Account komt dit recht Waren eveneens toe.

5. Waren is te allen tijde gerechtigd om bepaalde functionaliteiten van het Account op het Platform niet langer ter beschikking te stellen, om geen Account te verlenen of om aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Account.

6. Gebruiker is na het aanmaken van zijn Account zelf verantwoordelijk voor het controleren van zijn opgegeven email-adres zodat hij tijdig op de hoogte is van de toegezonden bevestigingen en/of instructies van Waren.

7. Gebruiker kan geen aanspraak maken op een vergoeding en neemt afstand van enige vorm van recht op enige vergoeding wanneer Waren overgaat tot het verwijderen, opschorten of blokkeren van zijn Account.

Artikel 4: De Overeenkomst

1. Als een Gebruiker van het Platform overgaat tot de aankoop van een op de Website door een Verkoper aangeboden Artikel of als de Verkoper een door Koper uitgebracht, uitstaand, bod op een product op het Platform accepteert, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Koper (verder: de Koopovereenkomst).

2. Als een Gebruiker een bod uitbrengt op een Artikel, dan is dit bod bindend. Als een uitstaand bod door een Verkoper wordt geaccepteerd of het bod gelijk of hoger is aan de vraagprijs van een Artikel, is de Gebruiker gehouden om de geboden prijs te betalen. Waren is gerechtigd nadere vereisten te stellen voor het doen van biedingen en het voldoen van de betaling.

3. De Koper wordt geacht het aanbod van de Verkoper te hebben aanvaard zodra hij/zij op de bevestigingspagina met overzicht van de bestelling en de relevante kosten en verplichtingen overgaat tot het bevestigen van de bestelling.

4. De Verkoper wordt geacht de bieding van de Koper te hebben aanvaard zodra hij/zij op de bevestigingspagina met overzicht van de bestelling en de relevante kosten en verplichtingen overgaat tot het definitief accepteren van een bod.

5. Waren is en wordt geen partij van de Koopovereenkomst. Gebruiker aanvaart dat Waren slechts de rol van bemiddelaar heeft. Waren koopt of verkoopt in geen geval getoonde Artikelen op het Platform en maakt daar ook geen aanspraak op. Waren biedt enkel haar diensten aan, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten en het faciliteren van transacties.

6. Het eigendomsrecht van geleverde Artikelen gaat over van Verkoper op Koper op het moment dat de Koper heeft voldaan aan zijn betalingsplicht, het Artikel heeft ontvangen en aan Waren via de na ontvangst toegestuurde email kenbaar heeft gemaakt tevreden te zijn en/of het artikel niet te willen retourneren of wanneer de retourtermijn als bedoeld in artikel 8 verlopen is.

7. Het kenbaar maken gebeurt volgens de door Waren toegestuurde email waarin Waren de Koper onder meer duidelijk en overzichtelijk de mogelijkheid biedt aan Waren kenbaar te maken tevreden dan wel ontevreden te zijn.

8. Gebruiker erkent dat Waren op geen enkele wijze aansprakelijk is voor het niet nakomen van de verplichtingen tussen Koper en Verkoper en de kwaliteit van de Artikelen. Waren staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming hiervan.

Artikel 5: Garanties en verplichtingen Verkoper

1. De Verkoper handelt als particulier en gebruikt het Platform niet voor professionele doeleinden.

2. Het is de Verkoper niet toegestaan Artikelen direct dan wel indirect aan zichzelf te verkopen.

3. De Verkoper moet de eigenaar zijn van deze Artikelen en het volledige recht hebben deze te koop aan te bieden en deze te verkopen. Verkoper garandeert voorts dat het geen namaak of gestolen product betreft.

4. Verkoper garandeert dat het Artikel geen gebreken vertoond tenzij hij dit nadrukkelijk vermeld.

5. Om een Artikel te koop aan te bieden en/of te verkopen dient Verkoper te beschikken over een Nederlands woonadres en dient deze informatie naar waarheid aan Waren te verschaffen.

6. Na bevestiging van de betaling is de Verkoper verplicht het desbetreffende Artikel binnen twee (2) werkdagen te verzenden naar de Koper. Verzending vindt plaats conform de vereiste van verzending in artikel 7.

Artikel 6: Test

1. Om een Artikel op het Platform aan te mogen bieden dient de Verkoper te voldoen aan de door Waren opgestelde verplichtingen voor het plaatsen van het desbetreffende Artikel bestaande uit onder meer de verplichting om het artikel te laten testen door de ontwikkelde testsoftware van Waren. Afhankelijk van, onder meer, de testresultaten en volledig naar eigen invulling, komt Waren het recht toe het Artikel af te wijzen dan wel toestemming te geven om het Artikel op het Platform te plaatsen.

2. Gebruiker bevestigt dat de Test slechts fungeert als zijnde een aanvullend hulpmiddel om de juistheid van het Artikel zo goed mogelijk te verifiëren en dat testresultaten een moment opname zijn die geen garanties bieden voor de toekomst. De Verkoper draagt zelf alle verantwoordelijk voor de juistheid van de testresultaten en vrijwaart Waren tegen elke vorm van schadevergoeding die voortvloeit uit gebruik van de Test dan wel het onjuist en/of niet volledig zijn van de verwerkte testresultaten.

Artikel 7: Verzending

1. Verzending zal plaatsvinden volgens de Gebruiksvoorwaarde en de instructies die Waren toestuurt. Het staat Waren vrij, voor zover redelijk, aanvullende vereisten voor verzending te stellen. Het risico van de verzending ligt bij de verzendende partij.

2. Het is de Verkoper enkel toegestaan de opgegeven en afgesproken producten bij de verzending toe te sturen. Het is voor de Verkoper niet toegestaan reclame dan wel enige vorm van andere commerciële uitingen bij de zending te bezorgen.

3. Waren draagt zorg voor het verzendlabel van het koeriersbedrijf. Het verzendlabel zal tijdig naar de desbetreffende Gebruiker worden toegestuurd en Gebruiker is verplicht deze te gebruiken volgens de eveneens toegestuurde instructies. Waren ontvangt bij verzending tevens de track-and-trace code die de ontvangende Gebruiker vervolgens per email toegestuurd krijgt.

4. Bij retourzending zal de Koper het product met alle geleverde toebehoren, zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren.

Artikel 8: Annuleren

1. Wanneer een met de vraagprijs overeenstemmend bod wordt uitgebracht op een Artikel bevestigt Waren deze per email aan de desbetreffende Verkoper. Verkoper is verplicht aan Waren kenbaar te maken het bod en daarmee de bestelling te bevestigen of af te wijzen binnen vierentwintig( 24) uur na de per email ontvangen bevestigingsmail van het bod. Indien de Verkoper kenbaar maakt de bestelling te bevestigen is hij verplicht het Artikel binnen twee (2) werkdagen te verzenden conform artikel 7. Indien de Verkoper kenbaar maakt het bod af te wijzen of door niet binnen de gestelde termijn Waren op de hoogte te stellen wordt te koop ontbonden en annuleert hij daarmee de verkoop van het Artikel.

2. Het kenbaar maken gebeurt volgens de door Waren toegestuurde instructies waarin Waren de Verkoper onder meer duidelijk en overzichtelijk de mogelijkheid biedt kenbaar te maken de bestelling te bevestigen dan wel af te wijzen.

3. Indien de Verkoper na bevestiging niet tijdig is overgegaan tot verzending wordt de Koopovereenkomst ontbonden en de bestelling daarmee geannuleerd.

4. Indien de Koper na bevestiging van de Verkoper niet binnen vierentwintig (24) uur aan zijn betalingsverplichting voldoet wordt de Koopovereenkomst ontbonden en de bestelling daarmee geannuleerd.

5. In geval van annuleren zal Waren Mangopay zo snel mogelijk de opdracht geven eventuele overgemaakte bedragen naar de e-wallet van de Koper terug over te boeken.

Artikel 9: Retourneren

1. Indien het door de Koper ontvangen product niet overeenkomt met het bestelde Artikel krijgt de Koper de mogelijkheid om het product te retourneren naar de Verkoper. Het product dient dan significant af te wijken van de omschrijving van het overeengekomen Artikel en/of het product dient significante beschadigingen te hebben die niet door de Verkoper aan Waren medegedeeld zijn.

2. Om gebruik te maken van de mogelijkheid tot retourneren dient de Koper dit binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van het Artikel aan Waren kenbaar te maken via de de door Waren na ontvangst toegestuurde email. Wanneer de Koper dit niet binnen de gestelde termijn van vierentwintig (24) uur kenbaar heeft gemaakt wordt de Koper geacht geen gebruik te willen maken van retourneren en daarmee tevreden te zijn met het opgestuurde Artikel.

3. Vierentwintig (24) uur na ontvangst van het Artikel verloopt in beginsel de mogelijkheid tot retourneren. De Koper krijgt eenmalig de mogelijkheid om binnen vierentwintig (24) uur de termijn als bedoeld in lid 2 te verlengen naar achtenveertig (48) uur in geval van overmacht. Dit kan de Koper kenbaar maken in de door Waren toegestuurde mail.

4. Het kenbaar maken gebeurt volgens de door Waren toegestuurde instructies waarin Waren de Koper onder meer duidelijk en overzichtelijk de mogelijkheid biedt kenbaar te maken ontevreden te zijn en over te willen gaan tot retourneren dan wel de termijn te willen verlengen.

5. Wanneer de Koper gebruik maakt van de mogelijkheid tot retourneren zal de Koper het betreffende Artikel binnen twee (2) werkdagen na bevestiging van retour aan de Verkoper verzenden. Verzending vindt plaats conform de bepalingen in artikel 7. Indien de Koper niet tijdig verzendt wordt het retourproces automatisch beëindigt en gaat Waren over tot uitbetaling aan de Verkoper.

6. De verzendkosten van retournering komen voor rekening van Waren indien de Koper voldoet aan de vereiste in dit artikel. Wanneer Waren beslist dat er niet conform de Gebruiksvoorwaarden overgegaan is tot retourneren kan Waren onder meer besluiten de kosten van verzending in mindering te brengen op het terug te storten aankoopbedrag.

7. De Koper zal het product in de gehele periode slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

8. Wanneer het Artikel op verzoek van de Koper wordt geretourneerd wordt de Verkoper hiervan per email op de hoogte gesteld. Wanneer de Verkoper het niet eens is met de retourzending brengt hij Waren hiervan zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vierentwintig (24) uur na de ontvangen email, op de hoogte waarna Waren een bindend besluit zal nemen over het betwiste retourverzoek.

9. Koper en Verkoper geven Waren toestemming om het betwiste retourverzoek conform dit artikel maar verder geheel, in alle redelijkheid, naar eigen inzicht te behandelen en een bindend besluit te nemen. Koper en Verkoper zijn verplicht om medewerking te verlenen aan een oplossing bestaande uit onder meer het tijdig aanvullende informatie verstrekken aan Waren.

10. Verkoper en Koper vrijwaren Waren voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van haar beslissing omtrent de retouraanvraag.

11. Waren zal in geval van retourneren MANGOPAY zo snel mogelijk de opdracht geven eventuele overgemaakte bedragen naar de e-wallet van de Koper terug over te boeken vierentwintig (24) uur nadat de retourzending is ontvangen en/of nadat eventuele geschillen zijn afgehandeld.

Artikel 10: Vergoeding Service en gebruik Platform

1. Voor het gebruik maken van de Service, het Platform en daarmee de bemiddeling van Waren worden bij totstandkoming van de Koopovereenkomst als vergoeding kosten in rekening gebracht.

2. Als vergoeding wordt voor de Verkoper een commissie (de Commissie) in rekening gebracht over de tussen de Koper en de Verkoper overeengekomen aankoopprijs. De Commissie bestaat uit een bedrag ter hoogte van een percentage van de aankoopprijs.

3. Als vergoeding wordt voor de Koper kosten (de Administratiekosten) ter hoogte van een percentage van de tussen de Koper en de Verkoper overeengekomen aankoopprijs in rekening gebracht. Deze Administratiekosten komt bovenop de overeengekomen aankoopprijs en de verzendkosten.

4. Deze vergoedingen en de hoogte daarvan worden vermeld op het Platform en het totaalbedrag van de Administratiekosten of de Commissie worden voordat de bestelling wordt afgerond aan de Koper of Verkoper in een overzicht weergegeven en worden duidelijk vermeld.

5. Zowel de hoogte van de Commissie als de hoogte van de Administratiekosten kunnen door Waren van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele hoogte van de vergoeding en meer informatie zijn terug te vinden op de Website.

6. De Verkoper geeft MANGOPAY bij betalingen toestemming en daarmee opdracht om de relevante Commissie en/of Administratiekosten die toekomen aan Waren in mindering te brengen op het te ontvangen aankoopbedrag. Deze vergoedingen komen aan Waren toe wanneer alle betalingen omtrent de Koopovereenkomst zijn verricht.

Artikel 11: Betalingen

1. Al het betalingsverkeer omtrent het Platform loopt via een derdengeldenrekening van MANGOPAY. Op al het betalingsverkeer omtrent het Platform zijn de algemene voorwaarden van MANGOPAY van toepassing. Deze vindt u hier terug: https://www.mangopay.com/terms/PSP/PSP_MANGOPAY_NL.pdf?_gl=1*o2xig0*_gcl_aw*R0NMLjE2MTg4MzY5MDIuQ2owS0NRancxUFNEQmhEYkFSSXNBUGVUcXJkWWNuTDBXd3AyNDJQc1FSS2lSWWFoT2RuZ3pYcXdWUUhvM3puX1lWSkJ1MFF3Nnk2XzR2NGFBc2ZVRUFMd193Y0I

2. Om uit te kunnen betalen vereist MANGOPAY voor iedere uitbetaling een geldig bankrekeningnummer en controleert MANGOPAY de identiteit van de Verkoper. Uitbetaling kan pas plaatsvinden zodra de gevraagde informatie afgeleverd, gecontroleerd en goedgekeurd is door MANGOPAY. De Verkoper draagt zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van deze of aanvullende informatie die nodig is om de bestelling af te ronden.

3. De door de Koper overgemaakte bedragen worden door MANGOPAY bewaard in een zogenoemde e-wallet die gekoppeld is aan het Account van de desbetreffende gebruiker. Deze e-wallet fungeert voor het overmaakte bedrag als een geblokkeerde rekening totdat de bestelling afgerond is. Wanneer de bestelling afgerond is wordt het bedrag direct overgemaakt naar de e-wallet van de Verkoper.

4. De bestelling is afgerond wanneer het Artikel via de track & track code is afgeleverd en de Koper aan Waren kenbaar heeft gemaakt dat het ontvangen product overeenkomt met het bestelde Artikel of wanneer de termijn waarin de Koper kan retourneren of een geschil kan ontstaan is verstreken of wanneer een eventueel geschil opgelost is.

5. Gebruiker kan het bedrag in zijn e-wallet, of een deel daarvan, ten alle tijden, zonder kosten voor overboeking, naar zijn bankrekening overschrijven of gebruiken om andere Artikelen aan te schaffen via de Website.

6. In geval van een geschil, verdenking van fraude of wanneer in strijd wordt gehandeld met de Gebruiksvoorwaarden kan Waren beslissen de uitbetaling aan de Verkoper tijdelijk opschorten of annuleren.

Artikel 12: Bescherming persoonsgegevens

1. Op het gebruik van het Platform zijn is de Privacy Verklaring van Waren van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van Gebruikers worden verwerkt. Waren houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

2. De Privacy Verklaring en het Cookiebeleid maken onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de Privacy Verklaring en het Cookiebeleid en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1. Waren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte onkosten door:

a): het gebruik van de Service en/of het Platform van Waren.

b): het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het Platform of delen daarvan.

c): onjuiste en/of niet volledige informatie op het Platform.

d): onjuiste en/of niet volledige informatie verkregen door de Test.

e): gebruik van gekochte producten via het Platform.

f): ongeautoriseerde toegang tot het Account van Gebruikers.

2. Indien Waren, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk kan worden gesteld is de aansprakelijkheid van Waren in alle gevallen beperkt tot maximaal het terugbetalen van de totale vergoeding die de Gebruiker aan Waren heeft betaald.

3. Gebruiker vrijwaart Waren doorlopend van enig verlies, verplichting, kosten en uitgaven die Waren kan lijden of oplopen en die voortvloeien uit het niet nakomen van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden. Onder deze kosten en uitgaven vallen ook juridische kosten en kosten voor andere derde partijen.

4. Waren is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden buiten haar macht. Waren zal de klant in geval van overmacht zo snel mogelijk informeren over eventuele problemen en gevolgen.

5. Waren spant zich in om de dienstverlening aan Gebruikers zonder storingen te laten verlopen. Waren kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

Artikel 14: Diversen

1. Waren kan van tijd tot tijd wijzigingen doorvoeren in deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer wijzigingen van de Gebruikswoorden nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zijn deze direct toepasbaar en bestaat niet de mogelijkheid om de wijzigingen af te wijzen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op het Platform zijn geplaatst. Gebruikers kunnen te allen tijde de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden downloaden van en lezen op de Website.

2. Indien Gebruiker gebruik blijft maken van zijn Account, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien een Gebruik de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren heeft hij de mogelijkheid zijn Account te verwijderen.

3. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

4. Indien Waren enige bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt heeft dat niet tot gevolg dat Waren afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of tegenover een andere Gebruiker wel af te dwingen.

5. Waren is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op het Platform en de Service over te dragen. Gebruikers zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

6. Alle informatie en getallen op het Platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

7. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro’s (EUR), inclusief alle belastingen.

8. Waren heeft het eigendom over alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten omtrent het Platform en het onderliggende systeem.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.